các phòng ban chuyên môn

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 2122
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5 Hoàng Tích Trí Email :...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1148
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1741
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 3124
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1339
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1270
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1334
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1024
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1299
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 2333
PHÒNG Y TẾ 82 Nguyễn Khuyến Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1859
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn ...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 5860
Văn phòng HĐND& UBND Quận