các phòng ban chuyên môn

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 564
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5 Hoàng Tích Trí Email :...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 610
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 684
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1127
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 954
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 661
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 905
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 658
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 982
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 901
PHÒNG Y TẾ 82 Nguyễn Khuyến Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 485
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn ...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 2352
Văn phòng HĐND& UBND Quận