Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận Hộ tịch
3 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
4 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
5 Bổ sung hộ tịch Phòng Tư pháp Hộ tịch
6 Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi UBND phường Hộ tịch
7 Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp Hộ tịch
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND phường Chứng thực
9 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp Hộ tịch
10 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phòng Tư pháp Hộ tịch
11 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND phường Chứng thực
12 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
13 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
14 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Phòng Kinh tế Công thương
15 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Phòng Kinh tế Công thương
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin truyền thông
18 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
19 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên
20 Cấp giấy phép đào vỉa hè, ngõ Phòng Quản lý đô thị Đô thị