Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) Phòng Tài chính - Kế hoạch
2 Bản sao được cấp từ sổ gốc Phòng Tư pháp
3 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ
4 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ
5 Bổ sung hộ tịch UBND phường
6 Bổ sung hộ tịch Phòng Tư pháp
7 Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi UBND phường
8 Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp
9 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND phường
10 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp
11 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp
12 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch UBND phường
13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phòng Tư pháp
14 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND phường
15 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND phường
16 Cấp bản sao từ sổ gốc Phòng Tư pháp
17 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ
18 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ
19 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Phòng Kinh tế
20 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Phòng Kinh tế