Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Loại thủ tục Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện UBND phường
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC "Một cửa" của UBND cấp xã; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới bộ phận được giao xỷ lý theo qui định

Bước 2. UBND cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra thẩm định hồ sơ và thực tế (Phòng GD&ĐT có ý kiến bằng văn bản);

Bước 3: Cán bộ được giao phụ trách báo cáo trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định giải thể nhóm, lớp

Bước 4: Bộ phận được giao phụ trách tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận "Một cửa" để trả cho tổ chức, cá nhân theo đúng qui định của pháp luật

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Trường hợp bị giải thể

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động của nhóm, lớp

- Tờ trình và văn bản thanh tra về lý do phải giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, phương án bố trí nơi học cho trẻ của cơ quan chuyên môn quản 

2. Trường hợp do tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể

- Văn bản đề nghị giải thể nhóm, lớp; lý do giải thể, phương án bố trí nơi học cho trẻ, giải quyết chế độ người lao động, phân chia tài sản

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ:01 ngày) - Phòng GD&ĐT vá các phòng ban liên quan: 10 ngày ( kể từ khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp kiểm tra của UBND cấp xã) - Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt: 03 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư qui định Điều lệ trường MN ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 13/2015/TT_BGD&ĐT ngày 30/6/2015 cịủa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục .