Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Loại thủ tục Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện UBND phường
Trình tự thực hiện

- Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp xã;

- UBND cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo vằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng GD&ĐT đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện hoạt động đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện hoạt động trở lại;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng GD&ĐT, Chủ tịch UBND cấp xã có quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng GD&ĐT nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

- Báo cáo việc khắc phục những tồn tại của nhóm, lớp MNTT;

- Biên bản kiểm tra.

- Số lượng : 01 bộ

Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - UBND cấp xã phối hợp với Phòng GD&ĐT thẩm định: 23 ngày - Lãnh đạo UBND xã phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch UBND cấp xã

Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập khắc phục những nguyên nhân bị đình chỉ, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ gửi đến UBND cấp xã đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ GD&ĐT.