Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Loại thủ tục Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Bộ phận một cửa UBND huyện;

- Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định theo nội dung của đề án thành lập trường, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập trường. Nếu chưa quyết định thành lập trường thì có văn bản thông báo cho đơn vị xin thành lập, nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Đề án thành lập

Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Bộ phận một cửa: 02 ngày ( nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Các bộ phận chuyên môn của Phòng GD&ĐT, các phòng ban liên quan: 42 ngày - Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Có đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát triển trường. Trong phương hướng xây dựng và phát triển trường cần bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.