Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản
Loại thủ tục Văn hóa thông tin
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin  (trong ngày)

- Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin (thời gian 03 ngày). Cụ thể:

+ Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu đơn và các tài liệu kèm theo (01 ngày)

+ Công việc 2: Cán bộ phụ trách thẩm định các điều kiện Đăng ký hoạt động thư viện cấp huyện (02 ngày).

- Phòng VH&TT lập tờ trình báo cáo UBND cấp huyện quyết định (2 ngày)

- Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày).

Cách thức thực hiện

Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu số 1);

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (theo mẫu số 2);

- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

- Nội quy thư viện

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn cấp huyện

- Thư viện hoạt động trên địa bàn cấp huyện.

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện.

 - Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/1/2009 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

- Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).