Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
201 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
202 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị hư hỏng) Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
203 Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực cấp phép xây dựng
204 Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
205 Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
206 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Phòng Kinh tế Công thương
207 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
208 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
209 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
210 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã UBND phường Văn hóa thông tin
211 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
212 Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
213 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
214 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Phòng Nội vụ Hội, quỹ
215 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
216 Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
217 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp Chứng thực
218 Chứng thực di chúc UBND phường Chứng thực
219 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực
220 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực