Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet
22 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản Cấp Quận Văn hóa thông tin
23 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện Cấp Quận Văn hóa thông tin
24 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện Cấp Quận Văn hóa thông tin
25 Thành lập Thư viện cấp huyện Cấp Quận Văn hóa thông tin
26 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (Theo Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, Thủ tục này hiện không còn phù hợp ) Cấp Quận Văn hóa thông tin
27 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Cấp Quận Văn hóa thông tin
28 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Cấp Quận Văn hóa thông tin
29 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
30 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
31 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
32 Thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
33 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
34 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
35 Giải thể trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
36 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
37 Thành lập trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
38 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
39 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận Thi đua khen thưởng
40 Tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định: lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn, lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước. UBND phường Tôn giáo