Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã UBND phường Tôn giáo
42 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận Tôn giáo
43 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp Quận Tôn giáo
44 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Cấp Quận Tôn giáo
45 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận Tôn giáo
46 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận Tôn giáo
47 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
48 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
49 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
50 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
51 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
52 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
53 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
54 Xử lý đơn thư Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
55 Tiếp công dân Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
56 Thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. Cấp Quận Bồi thường nhà nước
57 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận Bồi thường nhà nước
58 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng Cấp Quận Bảo trợ xã hội
59 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Cấp Quận Bảo trợ xã hội
60 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Cấp Quận Bảo trợ xã hội