Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận Bảo trợ xã hội
62 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận Bảo trợ xã hội
63 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng Cấp Quận Bảo trợ xã hội
64 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Quận Bảo trợ xã hội
65 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận Bảo trợ xã hội
66 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận Bảo trợ xã hội
67 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp Quận Bảo trợ xã hội
68 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp Quận Bảo trợ xã hội
69 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp Quận Bảo trợ xã hội
70 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Cấp Quận Bảo trợ xã hội
71 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Hộ tịch
72 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
73 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận Hộ tịch
74 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
75 Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích UBND phường Văn hóa thông tin
76 Giải quyết khiếu nại lần đầu Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
77 Giải quyết khiếu nại lần hai Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
78 Giải quyết tố cáo Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
79 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
80 Giải thể trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo