Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
102 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
103 Chuyển đối trường phô thông dân tộc bán trú Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
104 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
105 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
106 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận Chứng thực
107 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận Chứng thực
108 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận Chứng thực
109 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận Chứng thực
110 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận Chứng thực
111 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận Chứng thực
112 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Chứng thực
113 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Chứng thực
114 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp Quận Chứng thực
115 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận Chứng thực
116 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận Chứng thực
117 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX. Cấp Quận Đăng kí kinh doanh
118 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận Đăng kí kinh doanh
119 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Cấp Quận Đăng kí kinh doanh
120 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin