Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin
122 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin
123 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin
124 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
125 Đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
126 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
127 Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
128 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố Cấp Quận Hội, quỹ
129 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND phường Thi đua khen thưởng
130 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND phường Thi đua khen thưởng
131 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND phường Thi đua khen thưởng
132 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND phường Thi đua khen thưởng
133 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận Thi đua khen thưởng
134 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận Thi đua khen thưởng
135 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận Thi đua khen thưởng
136 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận Thi đua khen thưởng
137 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp Quận Thi đua khen thưởng
138 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Quận Thi đua khen thưởng
139 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận Thi đua khen thưởng
140 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. UBND phường Tôn giáo