Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận Hộ tịch
3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận Chứng thực
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận Chứng thực
6 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận Chứng thực
7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận Chứng thực
8 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận Chứng thực
9 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận Chứng thực
10 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Chứng thực
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận Chứng thực
12 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp Quận Chứng thực
13 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận Chứng thực
14 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận Chứng thực
15 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX. Cấp Quận Đăng kí kinh doanh
16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận Đăng kí kinh doanh
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Cấp Quận Đăng kí kinh doanh
18 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin
19 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin
20 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận Văn hóa thông tin