Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
2 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Phòng Nội vụ Hội, quỹ
3 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
4 Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
5 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp Chứng thực
6 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND phường Chứng thực
7 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Chứng thực
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Chứng thực
9 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND phường Chứng thực
10 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp Chứng thực
11 Chứng thực di chúc UBND phường Chứng thực
12 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực
13 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực
14 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực
15 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực
16 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực
17 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực
18 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND phường Chứng thực
19 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND phường Chứng thực
20 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp Chứng thực