Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân). Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên
2 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt đông trong Thành phố Phòng Nội vụ Hội, quỹ
3 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
4 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
5 Cứu trợ xã hội đột xuất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
6 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
7 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Hộ tịch
8 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
9 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ UBND phường Hộ tịch
10 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND phường Tôn giáo
11 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên
12 Đăng ký giám hộ UBND phường Hộ tịch
13 Đăng ký giám hộ UBND phường Hộ tịch
14 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
15 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã UBND phường Văn hóa
16 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản UBND phường Văn hóa
17 Đăng ký HTX Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
18 Đăng ký kết hôn UBND phường Hộ tịch
19 Đăng ký kết hôn UBND phường Hộ tịch
20 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch