Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
3 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
4 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
6 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
7 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân). Tài nguyên
8 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt đông trong Thành phố Hội, quỹ
9 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Hội, quỹ
10 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Lĩnh vực địa chính - Đô thị
11 Cứu trợ xã hội đột xuất Bảo trợ xã hội
12 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. Lĩnh vực địa chính - Đô thị
13 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
14 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
15 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ Hộ tịch
16 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
17 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Tài nguyên
18 Đăng ký giám hộ Hộ tịch
19 Đăng ký giám hộ Hộ tịch
20 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch