Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Hộ tịch
2 Đăng ký kết hôn lưu động UBND phường Hộ tịch
3 Đăng ký khai sinh UBND phường Hộ tịch
4 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện) TTHC Liên thông Liên thông
5 Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) TTHC Liên thông Liên thông
6 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có người nhận là cha UBND phường Hộ tịch
7 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND phường Hộ tịch
8 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi UBND phường Hộ tịch
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Hộ tịch
11 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
12 Đăng ký khai sinh lưu động UBND phường Hộ tịch
13 Đăng ký khai sinh quá hạn UBND phường Hộ tịch
14 Đăng ký khai sinh thông thường UBND phường Hộ tịch
15 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh UBND phường Hộ tịch
16 Đăng ký khai thác nước dưới đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
17 Đăng ký khai tử UBND phường Hộ tịch
18 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố đã chết UBND phường Hộ tịch
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
20 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Hộ tịch