Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
2 Giải thể trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
3 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
4 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
5 Thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
6 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
7 Giải thể trường THCS tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
8 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
9 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
10 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
11 Đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
12 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
13 Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
14 Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
15 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố Cấp Quận Hội, quỹ
16 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND phường Thi đua khen thưởng
17 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND phường Thi đua khen thưởng
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND phường Thi đua khen thưởng
19 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND phường Thi đua khen thưởng
20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận Thi đua khen thưởng