Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khai tử lưu động UBND phường Hộ tịch
2 Đăng ký khai tử quá hạn UBND phường Hộ tịch
3 Đăng ký khi hợp tác xã chia Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
4 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất. Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
5 Đăng ký khi hợp tác xã tách Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
6 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
7 Đăng ký lại khai tử UBND phường Hộ tịch
8 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
9 Đăng ký lại việc kết hôn UBND phường Hộ tịch
10 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND phường Hộ tịch
11 Đăng ký lại việc sinh UBND phường Hộ tịch
12 Đăng ký lại việc tử UBND phường Tài nguyên và môi trường
13 Đăng ký lại việc tử UBND phường Hộ tịch
14 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND phường Hộ tịch
15 Đăng ký nhận cha, mẹ, con (con chưa thành niên/đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự nhận cha, mẹ) UBND phường Hộ tịch
16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
17 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Hộ tịch
18 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường Hộ tịch
19 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường Hộ tịch
20 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế UBND phường Hộ tịch