các nghị quyết hội đồng nhân dân

Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận
Publish date 06/12/2009 | 00:00 AM  | View count: 1188

Nghị Quyết Hội đồng nhân dân

Nghị quyết số 06/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2017 tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 04/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2016/NQ- HĐND ngày 19/4/2016 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/4/2016 về điều chỉnh và phân loại đơn vị hành chính tải về tại đây

Nghị quyết số 07/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 06/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017 tải về tại đây

Nghị quyết số 04/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐND ngày 26/06/2015 về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2014 tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2015/NQ- HĐND ngày 26/06/2015 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2015 tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 26/06/2014 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2014 tải về tại đây.

Nghị quyết số 01/2013/NQ- HĐND ngày 24/06/2013 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2013 tải về tại đây.

Nghị quyết số 05/2012/NQ- HĐND ngày 21/12/2012 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng  quận Đống Đa năm 2013 tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2012/NQ- HĐND ngày 29/6/2012 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2012 tải về tại đây