các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 97
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Bảo hiểm xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 348
Bảo hiểm xã hội

Chi cục thi hành án dân sự

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 76
Chi cục thi hành án dân sự

Chi cục Thống kê

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 97
Chi cục Thống kê

Chi cục Thuế

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 466
Chi cục thuế

Công an Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 297
Công an Quận

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 87
Xí nghiệp Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Công ty Điện lực Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 308
Công ty Điện lực Đống Đa

Kho bạc nhà nước

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 128
Kho bạc nhà nước

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 84
Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Phòng CS PCCC Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 48
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Tòa án nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 216
Tòa án nhân dân

Trạm Thú y

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 66
Trạm Thú y

Trung tâm Y tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 77
Trung tâm Y tế

Viện Kiểm sát nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 76
Viện kiểm sát nhân dân

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 187
Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 82
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 68
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Đội Quản lý thị trường số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 149
Đội Quản lý thị trường số 4

Đội Thanh tra Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 77
Đội Thanh tra Xây dựng