các phòng ban chuyên môn

Phòng Giáo dục Đào tạo

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 11855
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5 Hoàng Tích Trí Email :...

Phòng Kinh tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 16327
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 16095
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 15478
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 17751
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 16531
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 15525
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 2625016
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 7871
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 11449
PHÒNG Y TẾ 82 Nguyễn Khuyến Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn ...

Thanh tra Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 14705
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn ...

Văn phòng HĐND& UBND

Publish date 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 12969
Văn phòng HĐND& UBND Quận