phòng tài chính kế hoạch

Phòng Tài chính Kế hoạch
Publish date 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 10153

Phòng Tài chính Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

328 Khâm Thiên

Email : ptckh_dongda@hanoi.gov.vn

   Trưởng phòng 35 117 336
 Vũ Đình Khôi  Phó trưởng phòng 35 117 339
 Phạm Thị Lệ Chi  Phó trưởng phòng 35 113 573
 Vũ Đình Tam Phó trưởng phòng 35 113 573