phường khương thượng

4- Phường Khương Thượng  
388 Trường Chinh  38 532 534
Chủ tịch UBND       : Nguyễn Đình Tiên 35 635 323
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Hoàng Thắng  
Phó chủ tịch UBND : Lý Thị Kim Dung  
Chủ tịch HĐND        : An Thị Dung  
Phó chủ tịch HĐND : Nguyễn Thị Thu Thủy 564 1551