phường khương thượng

7- Phường Láng Thượng  
896 đường Láng  38 344 716
Chủ tịch UBND       : Phạm Thị Hồng Hải 37 752 993
Phó chủ tịch UBND : Đoàn Thị Hồng Thanh 37 759 749
Phó chủ tịch UBND : Trần Thị Tuyết  37 759 748
Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Đăng Tám 775 0147
Phó chủ tịch HĐND : Đinh Xuân Hoàng