phường quốc tử giám

14- Phường Quốc Tử Giám  
71 phố Tôn Đức Thắng  38 457 240
Chủ tịch UBND       : Lê Ngọc Tú 37 321 109
Phó chủ tịch UBND : Lê Đình Dũng 37 327 020
Phó chủ tịch UBND : Dương Chí Đông 37 327 019
Chủ tịch HĐND        : Vũ Mạnh Chiến  
Phó chủ tịch HĐND : Lê Quốc Việt 732 0585