Administrative Procedure List

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Categories
1 Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) Bảo trợ xã hội
2 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Hội, quỹ
3 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Hội, quỹ
4 Bổ sung hộ tịch Hộ tịch
5 Bổ sung hộ tịch Hộ tịch
6 Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hộ tịch
7 Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Hộ tịch
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
9 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
10 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Hộ tịch
11 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Hộ tịch
12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
14 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
15 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
16 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo
17 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo
18 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Công thương
19 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Công thương
20 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương