các đơn vị nội chính phối quản

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 283
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Bảo hiểm xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 460
Bảo hiểm xã hội

Chi cục thi hành án dân sự

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 213
Chi cục thi hành án dân sự

Chi cục Thống kê

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 293
Chi cục Thống kê

Chi cục Thuế

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 611
Chi cục thuế

Công an Quận

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 425
Công an Quận

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 316
Xí nghiệp Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Công ty Điện lực Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 478
Công ty Điện lực Đống Đa

Kho bạc nhà nước

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 240
Kho bạc nhà nước

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 212
Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Phòng CS PCCC Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 141
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Tòa án nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 403
Tòa án nhân dân

Trạm Thú y

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 226
Trạm Thú y

Trung tâm Y tế

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 196
Trung tâm Y tế

Viện Kiểm sát nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 223
Viện kiểm sát nhân dân

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 302
Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 243
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 243
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Đội Quản lý thị trường số 4

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 289
Đội Quản lý thị trường số 4

Đội Thanh tra Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 208
Đội Thanh tra Xây dựng