Mỗi ngày một chuyện

Tài sản không thể được tìm thấy.