Xuất bản thông tin

Đống Đa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2016
Ngày đăng 20/10/2016 | 09:25  | Lượt xem: 162

Ngày 18/10/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chính quyền và đoàn thể cấp phường năm 2016.

 

Lớp tập huấn về tôn giáo giúp các học viên nhận thức đầy đủ và vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích, động viên đồng bào tôn giáo thực hiện bình đẳng trước pháp luật, đấu tranh với những luận điệu sai trái, các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật.

Đây là hội nghị quan trọng, đề nghị các học viên nghiêm túc, tập trung tiếp thu đầy đủ các chuyên đề, đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn đặt ra

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt và những cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo. Qua đó, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn quận./. 

Danh sách tin tức