phường phương liên

11- Phường Phương Liên  
188 Kim Hoa  38 522 545
Chủ tịch UBND       : Nguyễn Mạnh Dũng 35 726 824
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Kim Ngân  
Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Tiến Lộc  
Chủ tịch HĐND        : Mai Văn Lâm 852 2545
Phó chủ tịch HĐND : Mai Thị Bích Thủy