phường thổ quan

15- Phường Thổ Quan  
292 Khâm Thiên  38 512 446
Chủ tịch UBND       : Nguyễn Thành Trường 38 511 132
Phó chủ tịch UBND : Phạm Hùng Cường 35 134 454
Phó chủ tịch UBND : Bùi Anh Dũng  35 134 452
Chủ tịch HĐND         : Đinh Nguyên Mạnh 518 1391
Phó Chủ tịch HĐND : Lưu Văn Quang