phường trung phụng

18- Phường Trung Phụng  
30 ngõ 143 phố chợ Khâm Thiên  38 518 591
Chủ tịch UBND       : Hứa Thị Xuân Liên 35 162 452
Phó chủ tịch UBND : Lê Vĩnh Bình  
Phó chủ tịch UBND : Vũ Kiều Vân  
Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Thị  Xuân  
Phó chủ tịch HĐND : Tống Đức Bình 518 0979