tin tức mới nhất

Kiên quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách và tăng biên chế
Ngày đăng 19/12/2017 | 17:30  | Lượt xem: 161

Ngày 24/11/2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, từ năm 2018, khi thành lập mới Ban Chỉ đạo, tổ chức liên ngành phải xác định cụ thể thời hạn hoạt động; Kiên quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phân chuyên trách và tăng biên chế.

Chủ trương  cải cách tổ chức bộ máy hành chính  nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu  lực hiệu quả vẫn được Chính phủ nhấn mạnh. Chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đến năm 2021, giảm 10% biên chế giao năm 2015. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; coi đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ./.

Chi tiết Nghị quyết số 56/2017/QH14 tải về tại đây

Danh sách tin tức