Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chuyển đối trường phổ thông dân tộc bán trú
Loại thủ tục Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi hồ sơ đề nghị cho phép chuyển đổi đến Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

- Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện thẩm định về đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi.

- Đề án xin chuyển đổi.

* Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Các bộ phận chuyên môn của Phòng GD&ĐT, các phòng ban liên quan:37 - Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Trong tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi;

Trường phổ thông dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông công lập.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.