Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND Quận
Loại thủ tục Y tế
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm về bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND Quận

Bước 2. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ UBND quận có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

Bước 3. Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở.

Cách thức thực hiện

Cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  của UBND Quận.

Thành phần số lượng hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu số 04 kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế);

          - Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

          - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

          - Bản sao kết quả khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

          * Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ)

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lệ phí Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: chưa có quy định về thu phí, lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Nghị định số 38/2012/NĐ- CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày  05  tháng  12  năm 2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;