Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm (ATTP) đối với Cá nhân
Loại thủ tục Y tế
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân nộp Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại  bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND Quận

Bước 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng Y tế quận lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về ATTP và gửi thông báo cho cá nhân.

Bước 3. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về ATTP bằng bộ câu hỏi, phòng Y tế quận cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  của UBND Quận.

Thành phần số lượng hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu số 07 kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế);

          - Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của Pháp luật về phí và lệ phí.

* Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ)

Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về ATTP (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ). - 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP (kể từ ngày cá nhân tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng).
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Lệ phí Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: 30.000 đồng/lần/người.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Nghị định số 38/2012/NĐ- CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;