Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Cấp Quận Hộ tịch
2 Công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp Quận Y tế
3 Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm (ATTP) đối với Cá nhân Cấp Quận Y tế
4 Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm (ATTP) đối với Tổ chức thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Y tế
5 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Y tế
6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Y tế
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet
8 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet
9 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet
11 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản Cấp Quận Văn hóa thông tin
12 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện Cấp Quận Văn hóa thông tin
13 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện Cấp Quận Văn hóa thông tin
14 Thành lập Thư viện cấp huyện Cấp Quận Văn hóa thông tin
15 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (Theo Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, Thủ tục này hiện không còn phù hợp ) Cấp Quận Văn hóa thông tin
16 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Cấp Quận Văn hóa thông tin
17 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Cấp Quận Văn hóa thông tin
18 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
19 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
20 Chuyển đối trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận Giáo dục và đào tạo