Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
2 Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
3 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
4 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Phòng Nội vụ Hội, quỹ
5 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
6 Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp Chứng thực
8 Chứng thực di chúc UBND phường Chứng thực
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực
10 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND phường Chứng thực
12 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND phường Chứng thực
13 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp Chứng thực
14 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
15 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
16 Cứu trợ xã hội đột xuất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
17 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. UBND phường Lĩnh vực địa chính - Đô thị
18 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Hộ tịch
19 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ UBND phường Hộ tịch
20 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND phường Tôn giáo