Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
2 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
3 Xử lý đơn thư Cấp Quận Văn phòng
4 Tiếp công dân Cấp Quận Văn phòng
5 Thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. Cấp Quận Bồi thường nhà nước
6 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận Bồi thường nhà nước
7 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng Cấp Quận Bảo trợ xã hội
8 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Cấp Quận Bảo trợ xã hội
9 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Cấp Quận Bảo trợ xã hội
10 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận Bảo trợ xã hội
11 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận Bảo trợ xã hội
12 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng Cấp Quận Bảo trợ xã hội
13 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Quận Bảo trợ xã hội
14 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận Bảo trợ xã hội
15 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận Bảo trợ xã hội
16 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp Quận Bảo trợ xã hội
17 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp Quận Bảo trợ xã hội
18 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp Quận Bảo trợ xã hội
19 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Cấp Quận Bảo trợ xã hội
20 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Hộ tịch