Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận Thi đua khen thưởng
2 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận Thi đua khen thưởng
3 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận Thi đua khen thưởng
4 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp Quận Thi đua khen thưởng
5 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Quận Thi đua khen thưởng
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận Thi đua khen thưởng
7 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. UBND phường Tôn giáo
8 Tiếp nhận đăng ký người vào tu UBND phường Tôn giáo
9 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo UBND phường Tôn giáo
10 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng UBND phường Tôn giáo
11 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng UBND phường Tôn giáo
12 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng thuộc phạm vi một huyện Cấp Quận Tôn giáo
13 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Cấp Quận Tôn giáo
14 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận Tôn giáo
15 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
16 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp Quận Tôn giáo
17 Giải quyết tố cáo Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo
18 Giải quyết khiếu nại lần hai Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo
19 Giải quyết khiếu nại lần đầu Cấp Quận Giải quyết khiếu nại, tố cáo
20 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận Bảo trợ xã hội