Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Cấp Quận Bảo trợ xã hội
2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Cấp Quận Bảo trợ xã hội
3 Đăng ký lại khai sinh UBND phường Hộ tịch
4 Đăng ký khai sinh lưu động UBND phường Hộ tịch
5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND phường Hộ tịch
6 Đăng ký khai sinh UBND phường Hộ tịch
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận Chứng thực
8 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Cấp Quận Hộ tịch
9 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
10 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
11 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
12 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
13 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
14 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
15 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận Hộ tịch
17 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
18 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận Hộ tịch
20 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa thông tin