AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

QUẬN ĐỐNG ĐA: KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI VỚI CÁC PHƯỜNG, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2022
Ngày đăng 02/11/2022 | 08:20  | Lượt xem: 114

Ngày 28/10/2022, UBND Quận Đống Đa kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh đối với các phường, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quận năm 2022

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 28/10/2022, Hội đồng Giáo dục QP&AN quận Đống Đa tiến hành kiểm tra công tác Giáo dục QP&AN đối với 05 phường và 20 cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận Đống Đa năm 2022. Hội đồng đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra. Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN quận làm trưởng đoàn; Đoàn 2 do đồng chí Thượng tá Nguyễn Cao Đoàn, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN quận làm trưởng đoàn.


Đoàn kiểm tra: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; hiệp đồng chặt chẽ các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt và thực hiện kiểm tra đúng kế hoạch. Quá trình kiểm tra đánh giá kết quả kiểm tra khách quan, chính xác; kịp thời đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Sau kiểm tra tổng hợp kết quả bằng văn bản báo cáo theo quy định.
Các đơn vị được kiểm tra: Tổ chức quán triệt, nắm chắc kế hoạch, nội dung kiểm tra; làm tốt công tác chuẩn bị, báo cáo đầy đủ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN của địa phương, đơn vị mình báo cáo kết quả có số liệu để dẫn chứng minh họa, thống kê công tác GDQP&AN. Sau kiểm tra kịp thời rút kinh nghiệm, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.


Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN. Hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp. Kết quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thuộc quyền, GDQP&AN cho học sinh, sinh viên. Thực hiện chế độ báo cáo công tác GDQP&AN theo quy định. Kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên về môn học GDQP&AN.
Qua kiểm tra, đánh giá 100% đơn vị đạt khá, giỏi. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác Giáo dục QP&AN của các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quận. Kịp thời tham mưu chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP&AN phường, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phát huy kết quả đạt được, có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực để thực hiện công tác Giáo dục QP&AN năm 2022 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Dưới đây là hình ảnh kiểm tra tại các đơn vị