CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND

Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận
Ngày đăng 29/06/2018 | 18:00  | Lượt xem: 8033

Nghị Quyết Hội đồng nhân dân

Năm 2022

Nghị quyết số 02/NQ- HĐND ngày 01/7/2022 về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội và An ninh - Quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2022 (tải về tại đây).

Nghị quyết số 03/NQ- HĐND ngày 01/7/2022 về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2021 (tải về tại đây).

Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 01/7/2022 về Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 quận Đống Đa (tải về tại đây).

Nghị quyết số 09/NQ- HĐND ngày 01/7/2022 về Thông qua dự kiến danh mục dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách quận Đống Đa năm 2023 (tải về tại đây).

Nghị quyết số 11/NQ- HĐND ngày 01/7/2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa năm 2023 (tải về tại đây).

Năm 2021

Nghị quyết số 33/NQ- HĐND ngày 16/12/2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 28/NQ- HĐND ngày 16/12/2021 về phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 27/NQ- HĐND ngày 16/12/2021 về Xác nhận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tải về tại đây.

Nghị quyết số 26/NQ- HĐND ngày 16/12/2021 về Xác nhận bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tải về tại đây.

Năm 2020

Nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 17/12/2020 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 22/NQ- HĐND ngày 17/12/2020 về phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 19/NQ- HĐND ngày 17/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 13/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về Thông qua Dự kiến Danh mục dự án năm 2021 sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên của quận tải về tại đây.

Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về Thông qua Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tải về tại đây.

Nghị quyết số 11/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 của Quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 10/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về phê duyệt bổ sung danh mục và điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách quận Đống Đa năm 2020 tải về tại đây.

Nghị quyết số 09/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -2020 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về Phê chuẩn tổng quyết toán thu , chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2019 tải về tại đây.

Nghị quyết số 07/NQ- HĐND ngày 30/06/2020 về Về nhiệm vụ kinh tế , xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa trong 6 tháng cuối năm 2020 tải về tại đây.

Nghị quyết số 06/NQ- HĐND ngày 25/06/2020 về Xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND Quận Đống Đa khóa XIX , nhiệm kỳ 2016 -2021 tải về tại đây.

Nghị quyết số 05/NQ- HĐND ngày 25/06/2020 về Xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND Quận Đống Đa khóa XIX , nhiệm kỳ 2016 -2021 tải về tại đây.

Nghị quyết số 04/NQ- HĐND ngày 25/6/2020 về Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDNĐ Quận và Phó Chủ tịch HĐND quận Đống Đa , khóa XIX , nhiệm kỳ 2016 -2021 tải về tại đây.

Nghị quyết số 03/NQ- HĐND ngày 29/5/2020 về Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 02/NQ- HĐND ngày 29/05/2020 về Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND quận Đống Đa khóa XIX , nhiệm kỳ 2016 -2021 tải về tại đây.

Nghị quyết số 01/NQ- HĐND ngày 29/05/2020 về việc Xác nhận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Đống Đa khóa XIX , nhiệm kỳ 2016 -2021 tải về tại đây

Năm 2019

Nghị quyết số 09/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2019 -2025 ,định hướng đến năm 2030 tải về tại đây.

Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 07/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về việc Thông qua dự kiến Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2020 tải về tại đây.

Nghị quyết số 06/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -2020 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 05/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -2020 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 04/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về Phê chuẩn tổng quyết toán thu ,chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2018 tải về tại đây.

Nghị quyết số 03/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về nhiệm vụ kinh tế ,xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa trong 6 tháng cuối năm 2019 tải về tại đây.

Nghị quyết số 02/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 tải về tại đây.

Nghị quyết số 01/NQ- HĐND ngày 26/6/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Quận Đống Đa khóa XIX , nhiệm kỳ 2016 -2021 tải về tại đây

Năm 2018

Nghị quyết số 15/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về Kế hoạch tổ chức các kỷ họp trong năm 2019 của HĐND quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỷ 2016 -2021 tải về tại đây.

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về việc Phê chuẩn Điều chỉnh Quyết toán thu, chi Ngân Sách quận Đống Đa năm 2017 tải về tại đây.

Nghị quyết số 13/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về việc sửa đổi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư Công tải về tại đây.

Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về phân bổ biên chế đối với các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Đống Đa năm 2019 tải về tại đây.

Nghị quyết số 11/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 10/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về cập nhật , điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 tải về tại đây.

Nghị quyết số 09/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán, thu , chi ngân sách quận Đống Đa năm 2019 tải về tại đây.

Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về nhiệm vụ kinh tế,xã hội , và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa năm 2019 tải về tại đây.

Nghị quyết số 07/NQ- HĐND ngày 20/12/2018 về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Quận tải về tại đây.

Nghị quyết số 06/NQ- HĐND ngày 28/6/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 05/NQ- HĐND ngày 28/6/2018 về Về phát triên hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận Đống Đa Giai đoạn 2018 -2020 tải về tại đây.

Nghị quyết số 04/NQ- HĐND ngày 28/6/2018 về phê chuẩn tổng quyết toán thu ,chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2017 tải về tại đây.

Nghị quyết số 03/NQ- HĐND ngày 28/6/2018 về việc Thông qua dự kiến Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2019 tải về tại đây.

Nghị quyết số 02/NQ- HĐND ngày 28/6/2018 về Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -2020 của quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 01/NQ- HĐND ngày 28/6/2018 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2018 tải về tại đây

Năm 2017

Nghị quyết số 11/2017/NQ- HĐND ngày 19/12/2017 về Về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2018 tải về tại đây

Nghị quyết số 10/2017/NQ- HĐND ngày 19/12/2017 Điều chỉnh ,bố sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐND ngày 30/8/2017 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ Tịch UBND quận Đống Đa khóa XIX ,nhiệm kỳ 2016-2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 08/2017/NQ- HĐND ngày 30/8/2017 về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBDN quận và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Đống Đa,khóa XIX ,nhiệm kỳ 2016-2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 07/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 06/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Thông qua Dự kiến danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2018 tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Đầu tư, nâng cấp các nhà sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, lắp đặt trang thiết bị thể thao tại các vườn hoa, sân chơi, khu vực công cộng trên địa bàn Quận tải về tại đây

Nghị quyết số 04/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2017 tải về tại đây

Năm 2016

Nghị quyết số 06/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2017 tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 04/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2016/NQ- HĐND ngày 19/4/2016 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/4/2016 về điều chỉnh và phân loại đơn vị hành chính tải về tại đây

Năm 2015

Nghị quyết số 07/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 06/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017 tại đây

Nghị quyết số 04/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐND ngày 26/06/2015 về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2014 tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2015/NQ- HĐND ngày 26/06/2015 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2015 tải về tại đây

Năm 2014

Nghị quyết số 05/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 04/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2015 tải về tại đây.

Nghị quyết số 03/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về nhiệm vụ kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng năm 2015 quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 02/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 26/06/2014 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2014 tải về tại đây.

Năm 2013

Nghị quyết số 01/2013/NQ- HĐND ngày 24/06/2013 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2013 tải về tại đây.

Nghị quyết số 05/2012/NQ- HĐND ngày 21/12/2012 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng  quận Đống Đa năm 2013 tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2012/NQ- HĐND ngày 29/6/2012 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2012 tải về tại đây