các nghị quyết hội đồng nhân dân

Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận
Ngày đăng 06/12/2009 | 00:00  | Lượt xem: 4608

Nghị Quyết Hội đồng nhân dân

Năm 2017

Nghị quyết số 11/2017/NQ- HĐND ngày 19/12/2017 về Về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2018 tải về tại đây

Nghị quyết số 10/2017/NQ- HĐND ngày 19/12/2017 Điều chỉnh ,bố sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐND ngày 30/8/2017 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ Tịch UBND quận Đống Đa khóa XIX ,nhiệm kỳ 2016-2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 08/2017/NQ- HĐND ngày 30/8/2017 về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBDN quận và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Đống Đa,khóa XIX ,nhiệm kỳ 2016-2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 07/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 06/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Thông qua Dự kiến danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2018 tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Đầu tư, nâng cấp các nhà sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, lắp đặt trang thiết bị thể thao tại các vườn hoa, sân chơi, khu vực công cộng trên địa bàn Quận tải về tại đây

Nghị quyết số 04/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về Phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2017/NQ- HĐND ngày 30/6/2017 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2017 tải về tại đây

Năm 2016

Nghị quyết số 06/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2017 tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 04/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 về Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2016/NQ- HĐND ngày 19/4/2016 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/4/2016 về điều chỉnh và phân loại đơn vị hành chính tải về tại đây

Năm 2015

Nghị quyết số 07/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 06/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây

Nghị quyết số 05/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017 tại đây

Nghị quyết số 04/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐND ngày 18/12/2015 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng quận Đống Đa năm 2016 tải về tại đây

Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐND ngày 26/06/2015 về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2014 tải về tại đây

Nghị quyết số 01/2015/NQ- HĐND ngày 26/06/2015 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2015 tải về tại đây

Năm 2014

Nghị quyết số 05/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 04/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2015 tải về tại đây.

Nghị quyết số 03/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về nhiệm vụ kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng năm 2015 quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 02/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tải về tại đây.

Nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐND ngày 26/06/2014 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2014 tải về tại đây.

Năm 2013

Nghị quyết số 01/2013/NQ- HĐND ngày 24/06/2013 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2013 tải về tại đây.

Nghị quyết số 05/2012/NQ- HĐND ngày 21/12/2012 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng  quận Đống Đa năm 2013 tải về tại đây

Nghị quyết số 03/2012/NQ- HĐND ngày 29/6/2012 về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2012 tải về tại đây