CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 221
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 211
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 340
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 289
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 183
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 266
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 280
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 183
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 276
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 267
PHÒNG Y TẾ 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Thị Hoàng Ngân  Trưởng phòng  35 112...

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 146
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra 35...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 286
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Thanh tra Quận

Ngày đăng 18/12/2013 | 12:00  | Lượt xem: 208
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...