CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Y tế

Ngày đăng 16/04/2016 | 16:59  | Lượt xem: 1148
Phòng Y tế

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 8664
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Trịnh Đan Ly  Trưởng phòng ...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 14489
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10105
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 11370
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6208
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6844
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6875
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7697
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4550
Phòng Văn hóa và Thông tin

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 15057
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra ...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 8033
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Phòng Văn hóa Thông tin

Ngày đăng 19/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 386
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN 101 Nguyễn Lương Bằng Email : pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn  Đặng Thị Mai  Trưởng phòng 38 511 306 ...

Thanh tra Quận

Ngày đăng 18/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 3442
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...