CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2891
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2777
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4832
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3085
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3071
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2822
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2860
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2443
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2395
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2581
PHÒNG Y TẾ 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Thị Hoàng Ngân  Trưởng phòng  35 112...

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3664
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra 35...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2613
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Thanh tra Quận

Ngày đăng 18/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 2056
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...