các phòng ban chuyên môn

Phòng Giáo dục Đào tạo

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 2392
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5 Hoàng Tích Trí Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35 765 663 ...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1397
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1945
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 3388
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1588
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1537
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1585
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1242
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 1496
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 2549
PHÒNG Y TẾ 82 Nguyễn Khuyến Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Thị Hoàng Ngân  Trưởng phòng  35 112 907 ...

Thanh tra Quận

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 2099
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17  | Lượt xem: 6155
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Thanh tra Quận

Ngày đăng 18/12/2013 | 12:00  | Lượt xem: 79
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...