CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2021
Ngày đăng 18/05/2021 | 16:33  | Lượt xem: 100

Ngày 17/5/2021, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-HĐ về Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch số 179/KH-HĐ tải về tại đây./.