CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/12/2020 | 17:32  | Lượt xem: 51

Ngày 08/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5561/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 5561/QĐ-UBND tải về tại đây./.