CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Hà Nội triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng 08/01/2021 | 17:26  | Lượt xem: 330

Ngày 07/01/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, giao Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ; Ban Cơ yếu Chính phủ; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đối với các nội dung liên quan đến quy trình nghiệp vụ, quy trình kỹ thuật phục vụ việc thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Chi tiết Kế hoạch số 03/KH-UBND tải về tại đây./.