Cải cách hành chính Cải cách hành chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN “CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH” TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Ngày đăng 07/06/2022 | 20:42  | Lượt xem: 48

Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội hướng dẫn cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.