Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường
Ngày đăng 18/04/2023 | 11:11  | Lượt xem: 21

Ngày 12/4/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục 17 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.