Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về "Kiểm soát TTHC,thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ" năm 2024
Ngày đăng 25/03/2024 | 17:44  | Lượt xem: 22

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về"Kiểm soát thủ tục hành chính,thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Chi tiết Kế hoạch số 84/KH-UBND tải về tại đây./.