Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/11/2022 | 08:52  | Lượt xem: 99

Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (Xem chi tiết tại đây)