Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Tài liệu tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 của Quận Đống Đa
Ngày đăng 28/03/2024 | 10:27  | Lượt xem: 37

Ban Tuyên giáo Quận ủy và Phòng Văn hóa - Thông tin Quận biên soạn Tài liệu tuyên truyền sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn quận Đống Đa.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Ngày 25/3/2024 UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn văn Tài liệu tuyên truyền sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn quận Đống Đa (do Ban Tuyên giáo Quận ủy và Phòng Văn hóa - Thông tin Quận biên soạn) được đính kèm dưới đây; đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện để công tác thông tin, tuyên truyền đạt kết quả tốt./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY - PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN QUẬN